Zadzwoń: 607 607 602
                     502 521 113

Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Niniejsza strona (www.MieszkaniaZabki.pl) jest obsługiwana przez firmę Stolmar s.c.. Dostęp do tej strony podlega wymienionym poniżej warunkom korzystania ze strony, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania. Dodatkowo należy zapoznać się z Polityką Prywatności.

Warunki Ogólne

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter jedynie orientacyjny i są aktualne na dzień ich umieszczenia na tej stronie. Informacje te mogą być niepełne lub skrócone, w szczególności mogą nie obejmować wszystkich opcji dotyczących cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji lokali oraz promocji. Niektóre pokazane lub opisane na tej stronie elementy mogą być niedostępne lub dostępne za dodatkową opłatą. Informacje i materiały umieszczone na tej stronie mogą nie być aktualne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia danych informacji lub materiałów na stronie. W celu zapoznania się z aktualną ofertą należy skontaktować się z firmą Stolmar s.c.
Podejmowane przez firmę działania mają na celu możliwie wierną prezentację oferty firmy, niemniej jednak niniejsza strona nie powinna być traktowana jako niezawodny przewodnik przedstawiający dostępne produkty i usługi firmy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z Działem Sprzedaży firmy Stolmar s.c.

Prawa autorskie


Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność lub przedmiot licencji udzielonej firmie Stolmar s.c., lub są wykorzystywane w inny sposób przez firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub za zgodą posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy lub posiadacza praw autorskich.

Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub tworzenie jakiegokolwiek z materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub jej wykorzystywanie do innych celów niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Firma Stolmar s.c. zastrzega sobie prawo do monitorowania materiałów przekazywanych na stronę oraz do edytowania lub odrzucania przekazywanych materiałów.

Odpowiedzialność  

Korzystanie z tej strony odbywa się na niniejszych warunkach, które akceptują Państwo poprzez każdorazową wizytę na stronie.

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest) oraz “IS AVAILABLE” (jest dostępne) bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia.

Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Stolmar s.c. stanowią własność firmy Stolmar .s.c. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma Stolmar s.c. nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.  

Linki zewnętrzne

Stolmar s.c. nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony, które mogą posiadać linki do tej strony oraz do których linki mogą znajdować się na tej stronie. Strony zewnętrzne, którą odwiedzają Państwo klikając na link znajdujący się na tej stronie, może być poza kontrolą firmy Stolmar .s.c., a zatem odwiedzają Państwo wspomnianą stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

Jurysdykcja

Prawem obowiązującym dla niniejszych warunków, zgodnie z którym będą one interpretowane, będzie prawo polskie. Spory z nich wynikające będą podlegały jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.
Jeżeli jakikolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny z powodu przepisów obowiązujących, zostanie on wyłączony i usunięty z danej klauzuli. Wszystkie pozostałe Warunki Użytkowania oraz Warunki będą nadal w pełni obowiązywać oraz nadal będą wiążące i wykonalne. W przypadku nieakceptowania w całości niniejszych Warunków należy natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej strony.

 

na górę